НАССР система

Изготвяме НАССР системи и добри практики в цялата страна, документите се изпращат с куриерска фирма по ваш избор!

НАССР система (ХАСЕП)

Хасеп система / НАССР  е систематичен подход за индентифициране, оценка и контрол на опасностите при производство и търговия на безопасни храни. Този подход се фокусира върху превенцията и контрола. Обхватът на НАССР се движи от “фермата до чинията”. Тя е превантивна и включва мерки за недопускане замърсяване в хода на производствения процес като поставя ударението върху премахването на опасностите от замърсяване на храните, а не върху инспекция на вече готовия продукт. Определят се и се коригират грешките още преди те да се случат. НАССР дава възможност да се определи какво може да обърка нещата (т.е. критичната за безопасността на храните опасност), както и къде и как може да се появи опасността. Тя е международно признат инструмент, който дава възможност на фирмата да открие отклоненията от стандартите за производство на безопасни храни и да ги предотврати.  НАССР се основава на признанието, че производителят на храни носи отговорност при определяне на критичните точки в приготвянето  на храните. Тя ги подпомага да повишат ефективността на контрола чрез осигуряването на дисциплиниран и систематичен подход към операциите, които имат за цел осигуряване безвредността на храните.

Законодателната основа за прилагане на НАССР системата са Европейските директиви, Codex Alimentarius ( Кодекса за храните) и Националното ни законодателство. При внедряването на НАССР системата в обекта се набляга на отговорността, ангажимента и подкрепата на  ръководството на фирмата. Тя дава на фирмата рамката на една система за безопасно приготвяне и предлагане на храни  и за доказване, че тези храни са били произведени безопасно като осигурява защитата й при спорове и конфликт на интереси. Бързото разпространение, всеобщото признание и широкото приложение в производствената и търговската практика на системата НАССР осигурява на фирмата безспорни вътрешни и външни преимущества.

Външните преимущества  за фирмата  са:

  • Печели се доверието на консуматорите, които търсят гаранции в консумираната храна;
  • Фирмата си създава репутация на производител или търговец на качествена и безопасна храна;
  • Намалява се броя на рекламациите за сметка осигуряване на стабилно качество на предлаганата храна;

Сред вътрешните предимства е системният подход, обхващащ параметрите на безопасността на хранителните продукти на всички етапи от производствения цикъл – от получаването на суровината до консумацията на продукта от крайния консуматор.

При разработването на НАССР плана са изпълнени в логическа последователност 12 основни  стъпки /насоки/ –  пет, от които са въвеждащи и седем са задължителни и те съответстват на седемте принципа на НАССР системата.

Ако имате нужда в производствения или търговски Ви обект от пълно разработване и внедряване на Добри производствени и Добри хигиенни практики (ДПП и ДХП), HACCP система, Технологична документация и Регистър на произведените храни и искате той да е  изработен професионално,  точно, отговорно и навреме,  не се колебайте. Позвънете на „Суси Витал” ЕООД, тел 0896888599. Ще получите навреме желаната компетентна информация от добри професионалисти в областта на храните.

Чл. 18 ал. 1 от Закона за храните – Производителите и търговците на храни внедряват, прилагат и поддържат система за управление на безопасността на храните или система за анализ на опасностите и критични контролни точки, а когато цялостното внедряване на система е неприложимо – процедури в съответствие с принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки – НАССР (хасеп) систем.

Хасеп система за самоконтрол цени