Въвеждането на Добри производствени и Добри хигиенни практики и НАССР система имат за цел да предотвратят, да елиминират или да намалят до приемливо за здравето ниво рисковете от замърсяване на храните

10апр.

НАССР  е систематичен подход за индентифициране, оценка и контрол на опасностите при производство и търговия на безопасни храни.

Във връзка с Европейското законодателство ( Регламент 852/2004г.) за хигиена на храните, първостепенна отговорност за осигуряване на безопасност на храните по цялата хранителна верига е на производителите и търговците на храни.Въвеждането на Добри производствени и Добри хигиенни практики и НАССР система имат за цел да предотвратят, да елиминират или да намалят до приемливо за здравето ниво рисковете от замърсяване на храните.

Един от ключовите моменти в Добрите практики е привеждане на обекта, произвеждащ или търгуващ с храни  в съответствие със здравните и хигиенни изисквания съгласно Европейското и Българското законодателство.