Хасеп система за самоконтрол цени

Хасеп система за самоконтрол, хасеп система за детска градина и ресторант

09апр.

Хасеп система за самоконтрол – НАССР  е систематичен подход за индентифициране, оценка и контрол на опасностите при производство и търговия на безопасни храни. Този подход се фокусира върху превенцията и контрола. Обхватът на НАССР се движи от “фермата до чинията”. Тя е превантивна и включва мерки за недопускане замърсяване в хода на производствения процес като поставя ударението върху премахването на опасностите от замърсяване на храните, а не върху инспекция на вече готовия продукт. Определят се и се коригират грешките още преди те да се случат. НАССР дава възможност да се определи какво може да обърка нещата (т.е. критичната за безопасността на храните опасност), както и къде и как може да се появи опасността. Тя е международно признат инструмент, който дава възможност на фирмата да открие отклоненията от стандартите за производство на безопасни храни и да ги предотврати.  НАССР се основава на признанието, че производителят на храни носи отговорност при определяне на критичните точки в приготвянето  на храните. Тя ги подпомага да повишат ефективността на контрола чрез осигуряването на дисциплиниран и систематичен подход към операциите, които имат за цел осигуряване безвредността на храните.
Хасеп система за самоконтрол
Законодателната основа за прилагане на НАССР системата са Европейските директиви, Codex Alimentarius ( Кодекса за храните) и Националното ни законодателство. При внедряването на НАССР системата в обекта се набляга на отговорността, ангажимента и подкрепата на  ръководството на фирмата. Тя дава на фирмата рамката на една система за безопасно приготвяне и предлагане на храни  и за доказване, че тези храни са били произведени безопасно като осигурява защитата й при спорове и конфликт на интереси.