№ 3 Регистрация на обект за производство и търговия с храна в ОДБХ

Регистрация на обект за производство и търговия с храна в ОДБХ

     Необходими документи:
  1. Заявление за регистрация на обект ( осигуряваме го ние)
  2. Списък на групите храни. ( осигуряваме го ние)
  3. Актуално състояние на фирмата ( осигуряваме го ние)
  4. Договор за наем или документ за собственост.
  5. Внесена държавна такса в банка по сметка на съответната  ОДБХ в областния Ви град ( може да бъде внесена и от нас)

– за регистрания на нов обект  – 34,00 лв.

– за регистрация на временен, сезонен обект, транспортно средство – 20,97 лв.

  1. Старо удостоверение за регистрация на обекта ( ако има такова).